O nas

Home / O nas

Normal

Industrial components

Histo­ria naszej fir­my się­ga 1982 roku i od tam­tej pory nie­ustan­nie pro­wa­dzi­my dzia­łal­ność pro­­­­du­­­k­cy­­­j­ną ofe­ru­jąc sze­ro­ki asor­ty­ment pro­duk­tów do sze­ro­ko poję­tych zasto­so­wań w przemy­śle. Naszą spe­cja­li­za­cją są ele­men­ty dla prze­my­słu ener­ge­tycz­ne­go. Posia­da­my boga­ty park maszy­no­wy łączą­cy tra­dy­cyj­ne maszy­ny z nowo­cze­sny­mi urzą­dze­nia­mi ste­rowa­ny­mi nume­rycz­nie. Jakość naszych pro­duk­tów zapew­nia wykształ­co­na kadra oraz sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią ISO 9001:2015. Dzia­ła­nie wewnętrz­ne fir­my opar­te jest na sys­te­mie ERP. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nasza ofer­tą oraz wysy­ła­nia zapytań.

Normal Industrial Components

Odpowiedzialność społeczna

Czu­jąc odpo­wie­dzial­ność spo­łecz­ną za wpływ dzia­łań fir­my na spo­łe­czeń­stwo i śro­do­wi­sko dekla­ru­je­my prze­strze­ga­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów w zakre­sie pro­wa­dze­nia biz­ne­su. Poni­żej pre­zen­tu­je­my dekla­ra­cje poli­ty­ki fir­my w wybra­nych kwestiach: Ogólne warunki zakupów (PDF)Polityka BHP (PDF)Polityka stosowania Materiałów Konfliktowych (PDF)Polityka Jakości (PDF)Polityka Środowiskowa (PDF)

Pracujemy w oparciu o system ISO9001

monogram
 1. Tele­fon
  • +48 22 789 13 66
   +48 22 795 12 15
 2. Adres
  • NOR­MAL Sp. z o.o. Sp. K.
   ul. Żabo­klic­kie­go 69
   05 – 480 Karczew 
 3. E-mail
1982 - 2019 © Normal Designed by Creative House website © jjmh.pl

Home

O nas

Oferta

Galeria

Kontakt

In English