Nor­mal — rozwiązania
dla przemysłu

Dostar­cza­my ele­men­ty mecha­nicz­ne dla róż­nych gałę­zi gospodarki.

Oferta   Kontakt

Normal

Industrial components

Posia­da­my roz­bu­do­wa­ny i nowo­cze­sny park maszy­no­wy dzię­ki któ­re­mu jeste­śmy w sta­nie zapew­nić naj­wyż­szy poziom jako­ści. Pro­du­ku­je­my ele­men­ty seryj­ne i pro­to­ty­po­we. Spe­cja­li­zu­je­my się w roz­wią­za­niach mecha­nicz­nych dla sze­ro­ko rozu­mia­ne­go prze­my­słu ener­ge­tycz­ne­go. Wyko­nu­je­my ele­men­ty meta­lo­we, szy­ny prą­do­we, szy­ny uzie­mia­ją­ce, sty­ki, złą­cza, cew­ki heli­kal­ne, ele­men­ty izo­la­cyj­ne z two­rzy­wa, zło­że­nia podzespołów. 

Więcej

Oferta
Nasze usługi

Oferta

Pracujemy w oparciu o system ISO9001

monogram
 1. Tele­fon
  • +48 22 789 13 66
   +48 22 795 12 15
 2. Adres
  • NOR­MAL Sp. z o.o. Sp. K.
   ul. Żabo­klic­kie­go 69
   05 – 480 Karczew 
 3. E-mail
1982 - 2019 © Normal Designed by Creative House website © jjmh.pl

Home

O nas

Oferta

Galeria

Kontakt

In English